Οδηγίες για το Διαγωνισμό του ΠΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 Στα πλαίσια του 37ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσεται Διαγωνισμός για τις τρεις (3) καλύτερες ερευνητικές εργασίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες Προφορικές Ανακοινώσεις.

 Ο/Η υποψήφιος/-α πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Να διαθέτει πτυχίο Οδοντιατρικής.
 • Η εργασία να είναι πρωτότυπη έρευνα (βασική, πειραματική ή κλινική) και να μην έχει δημοσιευθεί.
 • Να επιβεβαιώσει εγγράφως ότι δεν λαμβάνει άλλο βραβείο για την ίδια εργασία και δεν έχει δημοσιεύσει την εργασία σε επιστημονικό περιοδικό.
 • Να είναι πρώτος συγγραφέας του εργασίας. Εάν η έρευνα είναι ομαδική εργασία, απαιτείται η έγκριση όλων των μελών της ομάδας για την συμμετοχή της εργασίας στο διαγωνισμό.

 Μόνο εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Ελεύθερο Πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορούν να υποβληθούν στον Διαγωνισμό.

 Οι εργασίες που θα διαγωνιστούν θα πρέπει να υποβληθούν σε πλήρες κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση organization@premium-events.gr (με την ένδειξη «Υπόψη του Συντονιστή του Επιστημονικού Προγράμματος Αναπλ. Καθ. Λ. Τσαλίκη, για συμμετοχή στο Διαγωνισμό του 37ου ΠΟΣ»)

 Τελευταία ημέρα υποβολής η Παρασκευή 15/9/2017!

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση εργασίας και τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Μια σύντομη επιστολή που θα αιτιολογεί γιατί θεωρείται άξιος/-α ενός βραβείου και ποια θεωρεί ότι είναι η συμβολή της εργασίας στην Οδοντιατρική επιστήμη.

Το πλήρες κείμενο της εργασίας θα πρέπει να είναι μέχρι 3000 λέξεις (μέτρηση των λέξεων χωρίς τη βιβλιογραφία).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τον διαγωνισμό θα ενημερωθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσουν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2017! 

Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου (στην τελετή λήξης).

Όλες οι υποψήφιες εργασίες θα παρουσιαστούν σε ειδική συνεδρία παρουσία των μέλων της Επιτροπής Βραβείων ως Προφορικές Παρουσιάσεις. Στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται: το περιεχόμενο της εργασίας, η πρωτοτυπία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της, η σημαντικότητα και η συμβολή στην επιστήμη καθώς και η αρτιότητα της παρουσίασης στη συνεδρία.

Τα Βραβεία θα δοθούν από την Επιτροπή Βραβείων στις 3 καλύτερες προφορικές παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο:

 • 1ο βραβείο: 1000 ευρώ
 • 2ο βραβείο:  500 ευρώ
 • 3ο βραβείο:  300 ευρώ

Η Επιτροπή Βραβείων διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την απονομή βραβείων αν οι υποβληθείσες εργασίες κριθούν ως μη ικανοποιητικές.