Ομιλητές – Συντονιστές Κατευθυνόμενου Προγράμματος